รับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก 2565

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก ให้กับแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านออร์โธปิดิกส์เด็กในปัจจุบัน เพื่อทำหน้าที่อาจารย์ในการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการดูแลรักษา การรับปรึกษาและการส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหักที่ซับซ้อนในเด็กและโรคซับซ้อนในเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นอย่างดี ให้ครอบคลุมเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในช่วงวันที่ 12-16 กันยายน 2565 (ผ่านระบบออนไลน์)

ในการนี้ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จึงประชาสัมพันธ์ให้แพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความประสงค์ขอสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ อนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต่าง ๆ พร้อมแบบประเมินตนเองเพื่อประกอบการสมัครอนุมัติบัตร มายังราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 กันยายน 2565 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ต้องประทับตราวันส่งไม่เกินวันที่ 9 กันยายน 2565)

 

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อ
คุณจุฑามาศ เจียรนัย
เบอร์ 02-7165436 – 7

 

เอกสารสำหรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัตรบัตร

  1. แบบฟอร์มสมัครฯ (Word | PDF)
  2. แบบประเมินตนเองฯ
  3. เกณฑ์การสอบฯ

 

เอกสารอ้างอิงประกอบ

  1. หลักสูตร Pediatric Orthopaedic
  2. ตาราง Group disease treatment competency
  3. รายชื่อคณะอนุกรรมการสอบเพื่ออนุมัติบัตร

 

ประกาศเพิ่มเติม

  1. รายละเอียดประกอบการสมัครอนุมัติบัตรฯ (เพิ่มเติม)