อนุสาขา ประธานอนุสาขา สถาบัน ที่อยู่
  Biomaterials นายแพทย์วัชระ วิไลรัตน์  รพ.จุฬาลงกรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  Foot Ankle นายแพทย์สุกิจ  เลาหเจริญสมบัติ  รพ.รามาธิบดี  โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  Hand and Reconstructive Surgery นายแพทย์อภิกิตติ์  ศรีเสริมโภค รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ 10220
  Hip & Knee นายแพทย์ชาลี สุเมธวานิชย์  รพ.เลิดสิน ชั้น 9 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
Musculoskeletal Oncology นายแพทย์ทวีโชค  วิษณุโยธิน ม.ขอนแก่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
  Ortho Geriatric And Metabolic Bone Disorder (OGMB ) นายแพทย์สัตยา โรจนเสถียร ม.เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Pediatric แพทย์หญิงภัทรวัณย์  วรธนารัตน์ รพ.รามาธิบดี  โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Research  Methodology นายแพทย์สุรพจน์ เมฆนาวิน รพ.บำรุงราษฎร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  Spine นายแพทย์ทวีชัย  เตชะพงศ์วรชัย รพ.จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Sports  Medicine นายแพทย์ประชัน บัญชาศึก รพ.บางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 8/245 ม.4  ถ.พระราม 2  ก.ม.1 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ   10150
Tissue Banking นายแพทย์ระพินทร์ พิมลศานติ์ ศิริราชพยาบาล  ศิริราชพยาบาล ถ.พรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Trauma นายแพทย์สุรพงษ์  อนุรักษ์เลขา รพ.กรุงเทพ  โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310