• ประชาสัมพันธ์งานวิ่งที่พัทยา 2020
  • สารจากประธานราชวิทยาลัย (copy)
  • RCOST2020
  • The 42 Annual Meeting

ความยึดมั่นต่อหลักการ

ออร์โธปิดิกส์

ที่มีความหมายถึง
การจัดรูปร่าง (form)
เพื่อรักษาหน้าที่การทำงานของ
กระดูกและข้อ (function)

นับจากปี พ.ศ.2509 ที่คณาจารย์จากหลายสถาบันได้ก่อตั้ง “ชมรมออร์โธปิดิคส์” เพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและทางสังคมร่วมกัน

จนต่อมาปี พ.ศ.2519 จดทะเบียนเป็น “สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ ให้เป็น “ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย” เมื่อปี พ.ศ.2539องค์กรทางวิชาชีพของเราจึงถือได้ว่าได้ดำรงอยู่และสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพสังคมและประเทศมาเป็นปีที่ 53 ในปี พ.ศ.2562 นี้

สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทยที่ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายยังได้สะท้อนถึงความผูกพัน ความสามัคคี และการเกื้อกูลระหว่างสมาชิกที่ขณะนั้นยังมีจำนวนไม่มาก การบริหารงานที่คณาจารย์ทั้งหลายต่างได้ยึดมั่นต่อหลักการออร์โธปิดิกส์ที่มีความหมายถึงการจัดรูปร่าง (form) เพื่อรักษาหน้าที่การทำงานของกระดูกและข้อ (function)

Aree TanaValee, MD.

President of the RCOST
(2018-2020) 

คณะกรรมการบริหาร

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 
ประจำปี พ.ศ. 2563-2565

กิจกรรมวิชาการส่วนกลาง

ตารางการประชุมวิชาการ