การเทียบ​เท่าคุณวุฒิ​ปริญญาเอก

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการรับรอง วว. “เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก” สำหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่สำเร็จการฝึกอบรมเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฉบับ พ.ศ. 2561 มาจนถึงปีปัจจุบัน ราชวิทยาลัยฯ จึงขอให้ผู้ที่มีความประสงค์ดังกล่าวศึกษาขั้นตอนและวิธีการรับรอง จากเอกสารที่ปรากฏบน website แล้วส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เพื่อการพิจารณารับรองด้วย

  1. แนวปฏิบัติการรับรองวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก
  2. แบบฟอร์มการขอรับรองให้แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์ “เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก”
  3. หนังสือแสดงความจานงขอรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์ ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก