การขอทุนสนับสนุน

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยมีความประสงค์ขอแจ้งการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการขอเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ (ฉบับแก้ไข 2562) และการขอเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

Downloads: