ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก ประจำปีพ.ศ. 2566

 

คุณสมบัติแพทย์ที่จะสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ * แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่
1. แพทย์ที่จบการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดออร์โธปิดิกส์เด็ก จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
    a. หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่ปฎิบัติงานในปัจจุบัน
    b. ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านออร์โธปิดิกส์เด็ก
    c. รายงานกิจกรรมด้านวิชาการใน 1 ปี (ตามรายละเอียดในภาคผนวก)

2. แพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่ปฏิบัติงานด้านออร์โธปิดิกส์เด็กในปัจจุบัน
    a. หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่ปฎิบัติงานในปัจจุบัน
    b. รายงานกิจกรรมด้านวิชาการใน 1 ปี (ตามรายละเอียดในภาคผนวก)

 

กำหนดเวลา: ลงทะเบียนสมัครสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติฯ 13-24 มีนาคม 2566
ลงทะเบียนรายชื่อได้ที่: https://forms.gle/PoFcd3MG1GdvL5iE8


หมายเหตุ หากไม่ลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถสมัครสอบในระบบของแพทยสภาได้
ติดต่อสอบถามได้ที่: ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เบอร์ 02-7165436-7

*การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบเป็นไปตามประกาศของแพทยสภา

ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก ประจำปี พ.ศ. 2566