(ปิดแล้ว)รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก รอบที่ 1

ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  1. ประกาศ RCOST PED เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
  2. ประกาศแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำปีฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1