การประชุมวิชาการ TOTAC The Series

 

ที่ รพอท. 166/2564

                                                                                            วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ TOTAC the series
เรียน อาจารย์แพทย์/แพทย์ใช้ทุน/แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจาบ้านออร์โธปิดิกส์ และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กาลังระบาดอยู่ในปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงและแพร่กระจายมากขึ้น ตามกาหนด เดิมที่ทางอนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ จะจัดงานประชุม 10th Thailand Orthopaedic Trauma Annual Congress (TOTAC) 2021 ขึ้นในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม Lee gardens plaza อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นั้น

ทางอนุสาขาฯ เล็งเห็นความสาคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของแพทย์ที่จะเข้าร่วมประชุม จึงได้เปลี่ยนการจัด ประชุมเป็นรูปแบบ Webinar ด้วยโปรแกรม ZOOM ในชื่อว่า TOTAC the series โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

  

 
 

ทางคณะกรรมการฯจึงใคร่ขอเชิญชวนแพทย์ แพทย์ประจาบ้าน พยาบาล และบุคลากรทั่วไป ผู้สนใจเข้า ร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์จากช่องทางดังนี้

 

1.Facebook : Thailand orthopaedic trauma society
2.Line Official account : @TOTS (มี@นาหน้า)
3.Google form: https://forms.gle/yh4p6DJrRVa8YDiu8

 

                                                                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                               ขอแสดงความนับถือ

                                           

                                               (นายแพทย์ณธพณ จันทรเสโน)

ประธานคณะกรรมการอนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

 


ดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุม
ดาวน์โหลดตารางบรรยาย