ขอเลื่อนการประชุม Tutorial Musculoskeletal Oncology (Pathology Cource 2020:4th resident only)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ฉฯฮณฏข19 ได้ยกระดับเป็นโรคติดต่ออันตรายและจำเป็นต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น ทางอนุกรรมการสาขาเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน จึงขอเลื่อนการประชุม Tutorial Musculoskeletal Oncology (Pathology Cource 2020:4th resident only) จากวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมประจวบฯ ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอเลื่อนเป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ส่วนสถานที่คงเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

รศ.นพ. ทวีโชค วิษณุโยธิน
ประธานกรรมการอนุสาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ราชวิทยาลับแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย