ขอเลื่อนการประชุม TPOS Annual Meeting 2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ได้ยกระดับเป็นโรคติดต่ออันตรายและจำเป็นต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น ทางอนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของแพทย์ แพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง จึงขอเลื่อนการจัดประชุม TPOS Annual Meeting 2020 ที่มีกำหนดจัดในวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งทางอนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็กจะแจ้งความคืบหน้าในการจัดงานให้ทราบเป็นระยะ

จดหมายแจ้งเลื่อนการประชุม