การประชุมส่วนภูมิภาค ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยในวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไฮเพลส ร้อยเอ็ด

ด้วยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมออร์โธปิดิกส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดการประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค Ortho 101 : Back to The Basic ให้แก่แพทย์ทางด้านออร์โธปิดิกส์ฯ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคต่างๆ ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ณ โรงแรม The Hi Place Hotel, จ.ร้อยเอ็ด

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ให้ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านทาง

แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์

ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ
คุณจังกร พลหนองหลวง
โทรศัพท์ 02-7165436-7
โทรสาร 02-7165440
หรือทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

  1. เอกสารลงทะเบียน
  2. ตารางการประชุม