ขอเลื่อนการจัดงานประชุม TPOS Pediatric Disease Lecture and Workshop 2021

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงและแพร่กระจายมากขึ้น ตามกำหนดเดิมที่ทางอนุสาขา Pediatric จะจัดงานประชุม TPOS Pediatric Disease Lecture and Workshop 2021 ขึ้นในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมยงยุทธวัชรดุลย์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 5 โรงพยาบาลศิริราช นั้น ทางอนุสาขาฯ เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของแพทย์ แพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นอย่างยิ่ง จึงขอเลื่อนการจัดงานประชุมออกไปอย่างน้อย 2-3 เดือน  ทั้งนี้ทางอนุสาขาฯ จะแจ้งความคืบหน้าในการจัดงานให้ทราบเป็นระยะ

 

TPOS Pediatric Disease Lecture and Workshop 2021