ขอความร่วมมือสมาชิกแพทย์ออร์โธปิดิกส์ทุกท่านช่วยกรอก Google form เพื่อเป็นการทำสำมะโนประชากร

ราชวิทยาลัยฯขอความร่วมมือสมาชิกแพทย์ออร์โธปิดิกส์ทุกท่านช่วยกรอก Google form เพื่อเป็นการทำสำมะโนประชากร โดยมุ่งหวังว่าจะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความถูกต้องสูงสุด

พิเศษสุด!!! บัตรกำนัล Starbuck มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
มอบให้กับผู้ที่ทำประเมินในลำดับที่ 49, 499 และ 999 หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านนะครับ

ตอบแบบ Google form เพื่อเป็นการทำสำมะโนประชากรได้ที่นี่ >>> https://forms.gle/WBJ3pcpJCf7Khj4y8