คณะกรรมการเลือกตั้งฯปี 2565

จากการที่คณะกรรมการเลือกตั้งฯปี 2565 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2565-2567 ด้วยคณะกรรมการฯได้ดำเนินการเลือกตั้ง และนับคะแนนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ราชวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งผลการเลือกตั้งฯมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน