การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566

เนื่องด้วยสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชผู้มีคุณธรรม ประพฤติคุณความดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งแบ่งเป้นประเภทต่างๆ 5 ด้าน รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยไม่ต้องเสนอในประเภทใด เพราะอนุกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาจัดเข้าตามความเหมาะสม

สมาชิกราชวิทยาลัยฯ สามารถเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมมาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และจะนำรายชื่อมาคัดเลือกในการประชุมเดือนกรกฎาคม เพื่อเสนอชื่อในนามราชวิทยาลัยฯ ในลำดับถัดไป

สอบถามเพิ่มเติมอีเมล์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดเอกสารพร้อมใบสมัคร คลิกที่นี่