การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2562