วารสาร The Thai Journal of Orthopaedic Surgery เป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ทั้งแบบเป็นเอกสารรูปเล่ม และแบบออนไลน์ โดยเป็นวารสารที่ได้รับการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer–reviewed journal) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการที่สนใจเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยและผลงานวิจัยทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โดยตีพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี) ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ตุลาคม Print ISSN: 0125-7552

ดูวารสารราชวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่ tci-thaijo.org