ข่าวประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลนครปฐม

@ ประกาศ @

โรงพยาบาลนครปฐม
- รับแพทย์เพิ่ม 12 อัตรา
- และ อัตราจ้าง 1 อัตรา

& ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม
รับสมัครแพทย์ 12 อัตรา และ อัตราจ้าง 1 อัตรา
ดังต่อไปนี้

- ศัลยกรรมทั่วไป 2 อัตรา
- อายุรกรรมทั่วไป 2 อัตรา
- กุมารเวชกรรม 1 อัตรา
-สูติ-นรีเวชกรรม 1 อัตรา
- ออร์โธปิดิกส์ 1 อัตรา
- หู คอ จมูก 2 อัตรา

- จักษุแพทย์ 1 อัตรา
- เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 อัตรา
- อาชีวเวชกรรม 1 อัตรา
- แพทย์ทั่วไป ( อัตราจ้าง ) 1
อัตรา

@ แพทย์ที่ประสงค์จะขอย้าย โอน บรรจุใหม่
ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
คุณ ชมมณี มังกรแก้ว
เบอร์ 081-4519319
ภายใน 5 มกราคม 2567