ผศ.นพ.ถาวร รัตนสิริ (2484-2549)

ประวัติการศึกษา

 • จบชั้นประถมสี่ ที่โรงเรียนภาษาจีนยกเอ็ง อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 • จบชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม
 • จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท กรุงเทพฯในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้สอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อด้านการแพทย์พ.ศ.2511 เข้าศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ ที่ Kyoto University ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
 • พ.ศ.2514 Postgraduate training in Orthopedic Surgery, Postgraduate Training CourseKyoto University ที่ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ.2517 Diploma in Orthopedic Surgery Kyoto University ที่ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ.2519 ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช􀄞ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์


ประวัติการปฏิบัติราชการ

 • พ.ศ.2518 อาจารย์โท ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ.2522 หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ.2522 กรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • พ.ศ.2522 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ.2545 เกษียณอายุราชการ