ศ.เกียรติคุณ ม.ร.ว.ธันยโสภาคย์ เกษมสันต์ (2472-2543)

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การศึกษา และการปฏิบัติราชการ

  • พ.ศ.2490 ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • พ.ศ.2498 ศึกษาต่อต่างประเทศ ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ กำหนดระยะเวลาสี่ปี โดยผ่านการสอบคัดเลือกได้ทุนฟูลไบรท์ (Fulbright Travel Grant)ในปีแรกได้เข้าศึกษาหลักสูตรศัลยศาสตร์ทั่วไป เน้นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Sciences) ของวิชาแพทยศาสตร์ที่Graduate School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, U.S.A. จบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์หลังปริญญาสาขาศัลยศาสตร์
  • พ.ศ.2499 รับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรม ที่โรงพยาบาล Episcopal เมืองฟิลาเดลเฟียซึ่ง affiliateกับ มหาวิทยาลัย Templeในเมืองเดียวกัน หลักสูตรสามปีได้ประกาศนียบัตร Residency Trainingin Surgery
  • พ.ศ.2503 เดินทางกลับประเทศไทย ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการสามัญ ตำแหน่งอาจารย์โทแผนกวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
  • พ.ศ.2505 เป็นอาจารย์เอก ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โดยเฉพาะเพื่อเป็นการเตรียมแยกวิชาใหม่ คือ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และกายภาพบำบัด (Orthopaedic Surgery andPhysical Therapy) ได้เสนอโครงการเขียนรายงานผู้ป่วยแบบตามปัญหา (Problem-Oriented MedicalRecord หรือ POMR)
  • พ.ศ.2509 ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัดคนแรก(มีการเปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชามาเป็นภาควิชา และมีระบบลำดับขั้นข้าราชการตามแบบ Position Classification –P.C.)
  • พ.ศ.2510 เป็นข้าราชการระดับ 10 ตำแหน่งศาสตราจารย์
  • พ.ศ.2511 ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(Residency Training Program in General Practice) ของโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ตามโครงการของแพทยสภา
  • พ.ศ.2512 ได้รับทุนของ China Medical Boardไปศึกษาพิ่มเติมและดูงานที่ University of lllinoisMedical Center เมื่อกลับมาเชียงใหม่ ได้เริ่มทำโครงการยกฐานะหน่วยกายภาพบำบัดในภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ให้เป็นภาควิชาเอกเทศเรียกว่า ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine) โดยผนวกหน่วยแขนขาปลอมและอุปกรณ์ช่วยคนพิการ (Division of Prostheses and Orthotics) ซึ่งได้ขยายขอบข่ายงานมากขึ้นอีกด้วย