รศ.นพ.ประพันธ์ จิตต์จำนงค์ (2478-2530)

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่


รศ.นพ.ประพันธ์ จิตต์จำนง เป็นอาจารย์แพทย์ของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นแรกที่เป็นกำลังหลักของปรมาจารย์ออร์โธปิดิกส์ทั้งสอง นำพาให้ภาควิชาทั้งตั้งใหม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นลำดับ ความที่เป็นคนตัวเล็กมีความขยัน ความจริงใจ รับผิดชอบสูง เป็นที่รักของอาจารย์ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ อ.นทีจึงเรียนเสนอให้อ.นพ.เฟื่อง สัตย์สงวน รับไว้เป็นอาจารย์ออร์โธปิดิกส์ (หลังจากเป็นแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์แล้ว) ซึ่งก็ไม่เป็นที่น่าผิดหวัง ท่านทำงานให้ภาควิชาอย่างสุดหัวใจทั้งเป็นอาจารย์ของศิริราช และช่วยงานของอ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ในฐานะนายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยท่านเป็นทั้งเลขาธิการในสมัยแรก และอุปนายกในที่สุด เมื่อศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ได้รับเลือกเป็นคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท่านได้เลือกอ.นพ.ประพันธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช จากความขยันหมั่นเพียร ความจริงใจ ความรับผิดชอบสูง ทำให้ผลงานของท่านปรากฏผลออกมาในระยะสั้นๆ มีเสียงชื่นชมในความสามารถ ประกอบกับความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม ผลงานของท่านจึงเป็นที่ประจักษ์ต่อคนทั่วไป

ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2473 ณ แพตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตร นายจูหนี่ และนางบ็วย (ประคุณ-หังสิต) จิตต์จำนง ต่อมาบิดามารดาได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ตำบลบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จึงได้เรียนประโยคมัธยมศึกษาภาคค่ำในกรุงเทพตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อสอบผ่านมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว บิดาประสงค์จะให้เรียนด้านการค้า จึงสอบเข้าเรียนโรงเรียนพาณิชยการพระนคร ขณะที่เรียนพาณิชยการ ปีที่ 1 ก็เรียน ม.8 ภาคค่ำไปด้วย เพราะท่านมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเรียนแพทย์ให้ได้ เมื่อสอบได้ม.8 จึงสมัครสอบเข้าเรียนเตรียมแพทย์ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สมปรารถนาจึงลาออกจากโรงเรียนพาณิชยการพระนคร

ท่านจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตในปีพ.ศ.2503 (ศิริราช รุ่นที่ 65) จากนั้นได้สมัครและได้รับเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ หลังจากเป็นแพทย์ประจำบ้านอาวุโสท่านได้รับเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านหน่วยออร์โธปิดิกส์และได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์โท หน่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2506 เมื่อแยกมาเป็นภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ท่านก็เป็นกำลังหลักทั้งในเรื่องการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ท่านเป็นผู้จัดระบบ วางระเบียบแบบแผน หมวดหมู่ตารางการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการศึกษาของทั้งนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน

ท่านได้รับทุนไปศึกษาฝึกอบรมที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ค ในปีพ.ศ.2509 และท่านสอบได้หนังสืออนุมัติชำนาญเฉพาะทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากแพทยสภา รุ่นแรกปีพ.ศ.2514 เมื่อกลับมาภาควิชาฯ ทำหน้าที่อาจารย์แพทย์ควบคุมนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านนอกจากนี้ยังช่วยงานของสมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย ในตำแหน่งเลขาธิการเรื่อยมาจนเป็นอุปนายกฝ่ายบริหาร ความที่ท่านมีอุปนิสัยใจคอกว้างขวาง ผลงานของท่านจึงประสบผลสำเร็จด้วยดีทั้งสองอย่าง ท่านได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับรศ. ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ในปีพ.ศ.2520

ปกติ รศ.นพ.ประพันธ์ จิตต์จำนง มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ว่องไว มุมานะ ขยันขันแข็งในการทำงานทั้งงานหลวงและงานราษฎร์ ทำหน้าที่ศัลยแพทย์ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก เป็นอาจารย์สอนทั้งนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ที่ลูกศิษย์รักใคร่ ไม่เคยเจ็บป่วยร้ายแรง แต่ในระยะหลังเนื่องจากด้วยวัยวุฒิเพิ่มขึ้นภาระงานรับผิดชอบสูงขึ้น ยิ่งเมื่อรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2528จึงมีภารกิจเพิ่มขึ้นมาก การพักผ่อนน้อยลง แต่ท่านก็ยังทำงานด้วยความตั้งอกตั้งใจเพื่อหวังผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแห่งโรงพยาบาลศิริราช โดยไม่ได้นึกถึงความเหนื่อยยากและโรคภัยไข้เจ็บที่ได้คืบคลานเข้ามาเบียดเบียนตัวท่าน แม้กระทั่งในระยะใกล้วาระสุดท้ายของชีวิต ท่านยังเดินทางไปดูงานต่างประเทศเพื่อหวังผลที่จะนำวิชาการมาปรับปรุงให้กับโรงพยาบาลศิริราช ทั้งที่บางครั้งตัวเองมีความรู้สึกเหนื่อยอ่อน อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ตอนปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.2530 ท่านมีอาการอ่อนเพลียง่าย รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ คลื่นไส้อาเจียนแต่ก็ยังพยายามทำงาน แพทย์ผู้รักษาจึงขอร้องให้ท่านรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนพ.ศ.2530 อาการของท่านกระเตื้องขึ้นเล็กน้อย แต่ในที่สุดเนื่องจากความรุนแรงของเชื้อไวรัสได้ทำลายตับค่อนข้างมากจนตับวาย อาการของท่านจึงทรุดลงและถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2530สิริรวมอายุ 52 ปี