ศ.นพ.อาทร์ อาทรธุระสุข (2474-2555)

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.อาทร์ อาทรธุระสุข เป็นผู้บุกเบิกภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนกระทั่งเป็นปึกแผ่นในปัจจุบัน อาจารย์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ คนแรกและดำรงตำแหน่งอยู่ 10 ปี ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2517 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2527 อาจารย์ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมีสำนักงานชั่วคราวของภาควิชาฯ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มีโรงพยาบาลสมทบ คือ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลา เป็นที่สอนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ จนกระทั่งเมื่อเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ.2525 ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯจึงได้ย้ายมาที่ชั้น 1 อาคารศัลยกรรมกระดูกและข้อ จนถึงปัจจุบัน เท่าที่ผมจำความได้ อ.อาทร์ อาทรธุระสุขจบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเป็ศัลยแพทย์ทั่วไปมาก่อน อาจารย์รับราชการที่ โรงพยาบาลนครราชสีมา ต่อมาอาจารย์สอบหนังสืออนุมัติศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์เป็นแพทย์ที่ขยัน เอาใจใส่ผู้ป่วยและนักศึกษาแพทย์อย่างมาก แพทย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รุ่นแรก ๆ จะรู้จักและสนิทสนมกับอาจารย์เป็นอย่างดี และเนื่องจากอาจารย์เป็นศัลยแพทย์มาก่อน อีกทั้งอาจารย์เคยไปฝึกอบรม ดูงานที่ประเทศฮ่องกง อาจารย์จึงผ่าตัด Anteriorapproach ของ spine ได้เป็นอย่างดี ทางด้านวิชาการ อาจารย์มีงานวิจัยหลายเรื่อง อาทิเช่น Treatment ofexposed fracture tibia. J Med Ass Thailand 1986;69(9):491-494. และได้แต่งตำราโรคทางออร์โธปิดิกส์จนกระทั่งได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งปัจจุบันมีอ.อาทร์ อาทรธุระสุข เพียงท่านเดียวที่ได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่ออาจารย์เกษียณแล้วอาจารย์ได้ย้ายไปกรุงเทพฯ ประกอบวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน อีกทั้งยังศึกษาต่อปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต