การสมัครสอบเพื่อ​วุฒิ​บัตร​ฯ ประจำปี​ 2565

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาออร์โธปิดิกส์ของแพทย์ประจำบ้าน

1.1 ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรฯ

1.2 ได้รับการรับรองว่าผ่านการประเมินผลจากหัวหน้าหน่วยงานว่ามีความรู้ ความสามารถ และเจตคติที่เหมาะสม

1.3 ต้องเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ในงานวิจัยที่ทำในช่วงปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 โดยผู้เข้าสอบ

      ต้องเป็นผู้วิจัยหลักอย่างน้อย 1 เรื่อง

 
2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ของแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์ประจำบ้าน เป็นแพทย์ผู้ให้สัญญา (แพทย์ใช้ทุน) ในสถาบันที่มีการฝึกอบรมแพทยประจำบ้านและเป็นสถาบันในส่วนภูมิภาค ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการเพิ่มพูนทักษะตามกำหนดของแพทยสภาไม่นับปีเพิ่มพูนทักษะเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม ผู้ที่เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับกรณีแพทย์ประจำบ้าน ในข้อ1, 1.2 และ 1.3


เอกสารดาวน์โหลด

  1. รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบการยื่นสมัครฯ
  2. รายละเอียดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
  3. รายชื่อตำราฯที่ใช้อ้างอิง
  4. ขั้นตอนบันทึกผู้ป่วยผ่าตัด จาก RCOST LOG 2565