กำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบัาน