ขอเลื่อนการจัดประชุม

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ได้ยกระดับเป็นโรคติดต่ออันตรายและจำเป็นต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น ทางราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของแพทย์ แพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง จึงขอเลื่อนการจัดประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนด ดังนี้

  1. งานประชุม TPOS Annual Meeting 2020
  2. งานประชุม Annual Hand Meeting 2020

หากมีความคืบหน้าใดๆ เพิ่มเติม ทางราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบโดยทั่วกัน