การรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔

ประกาศสำนักเลขาธิการแพทยสภา ที่ 26/2563 เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2564

ประกาศแพทยสภาที่ 70/2563 เรื่องกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2564