ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุม Interhospital Grand Round ในทุกวันพฤหัสบดี ให้เป็นการบรรยายผ่านระบบ Teleconference/Facebook live

ตามที่ สถานการณ์ของโรค COVID-19 มีแนวโน้มจะขยายวงกว้าง ราชวิทยาลัยฯจะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุม Interhospital Grand Round ในทุกวันพฤหัสบดี ให้เป็นการบรรยายผ่านระบบ Teleconference/Facebook live แทน ขอให้แพทย์ประจำบ้านอยู่ในสถาบันของตนเอง ไม่ต้องเดินทางมาร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลตำรวจแต่อย่างใด สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณ ฝ่ายเทคนิคของราชวิทยาลัยฯจะประสานกับหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านแต่ละสถาบันในรายละเอียดต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและปฏิบัติต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง

ขอบคุณครับ
นพ. ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์
รองประธานราชวิทยาลัยฯฝ่ายวิชาการ