การเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ วาระปี 2563-2565

ราชวิทยาลัยฯขอเชิญชวนท่านสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ วาระปี 2563-2565

  1. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 - เปิดรับการเสนอชื่อ และรับสมัคร
  2. วันที่ 31 มีนาคม 2563 - หมดเขตเสนอชื่อ และสมัครรับเลือกตั้ง
  3. วันที่ 7 เมษายน 2563 - ส่งเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร พร้อมใบลงคะแนนเลือกตั้ง
  4. วันที่ 15 มิถุนายน 2563 - หมดเขตรับใบลงคะแนนเลือกตั้ง
  5. วันที่ 18 มิถุนายน 2563 - นับคะแนน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ >>>
1-หนังสือเชิญชวน.pdf
2-ตารางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง.pdf
3-แบบฟอร์มขอเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม.pdf
4-ขอสมัครเป็นประธานรับเลือก/กรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยวาระปี พ.ศ. 2563– 2565.pdf
5-แบบฟอร์มรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง.pdf