ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกฯ ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยเรื่องการยอมรับและการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของแพทย์เฉพาะทางในประเทศไทย

เนื่องด้วย ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนายภานุพงศ์ ภู่ตระกูล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังทำการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง “การยอมรับและการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของแพทย์เฉพาะทางในประเทศไทย” (Acceptance and Use of Thai Traditional and Complementary and Alternative Medicine among Medical Specialists in Thailand) จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกฯที่สนใจให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในงานวิจัยดังกล่าวด้วย
ตอบแบบสอบถาม >>> http://www.tinyurl.com/mm2tmms

หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตอบแบบสอบ
ติดต่อสอบถามได้ที่ นายแพทย์ภานุพงศ์ ภู่ตระกูล โทร. 084-9332111 

เอกสารรายละเอียดงานวิจัย (Information sheet)
http://www.tinyurl.com/mm2tmmsinform