ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง วาระปี พ.ศ. 2563-2565

คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ได้ทำการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2563-2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายนามคณะกรรมการฯมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลือกทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากมวลสมาชิกให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯมา ณ  โอกาสนี้

ดูประกาศรายชื่อที่นี่