การประชุมประจำปี RCOST2020 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

การประชุมประจำปี RCOST2020
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ราชวิทยาลัยฯจึงใคร่ขอความเห็นจากท่านในการจัดประชุมประจำปี RCOST2020 เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563