[หมดเขตลงทะเบียนฟรี! 30 พฤศจิกายน 2562] The 11th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2019

ด้วยอนุสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย และโรคกระดูกเมตาบอลิกราชวิทยาลัย แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จะจัดการประชุมวิชาการ The 11th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2019 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิชาการแก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจโรคกระดูกพรุน โรคกระดูกเมตาบอลิก และออร์โธผู้สูงวัย เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยคาดว่าจะมีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 - 300 คน

การชำระเงิน
ชำระโดยเช็คสั่งจ่าย ชื่อบัญชี “Metabolic Bone Disorder and Or thoger iatrics”
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “Metabolic Bone Disorder and Or thoger iatrics ”
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาติไทย เลขที่บัญชี 045-564221-1

ภายหลังชำระเงินแล้วกรูณาแนบหลักฐานการโอน ส่งมาที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดการลงทะเบียนตามเอกสารแนบ
- โปรแกรม
- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- แบบฟอร์มจองห้องพัก
- แบบแสดงความจำนงสนับสนุนการประชุมวิชาการ