ด่วน! ขยายระยะเวลา Eary Registration HOT and WIN in Orthopedics 2019 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

[ขยายระยะเวลาการรับสมัคร Early Registration ถึง 15 ตุลาคม 2562]

HOT and WIN in Orthopedics 2019
Combined Meeting ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือและภาคอีสาน ประจำปี 2562

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ค่าลงทะเบียนสำหรับแพทย์
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 1,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 1,500 บาท


ค่าลงทะเบียนสำหรับพยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ฟรี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 500 บาท

พยาบาลลงทะเบียน ได้ CNE 12 หน่วย

กรุณาส่งเอกสารการลงทะเบียนที่
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การชำระเงิน

เช็คสั่งจ่าย ชื่อบัญชี ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ(Northern Ortho)
โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ(Northern Ortho)
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 566-250984-8
(กรุณาโอนเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และส่งหลักฐานการโอนเงินที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

ดาวน์โหลด:
- โปรแกรม
- ใบลงทะเบียนการประชุม
- แบบฟอร์มจองห้องพัก
- แบบแสดงความจำนงสนับสนุนการประชุม


บริษัทที่สนใจสนับสนุนงานประชุม ติดต่อที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.