กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านสาขา ออร์โธปิดิกส์ ประจำปีฝึกอบรม 2563

กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านสาขา ออร์โธปิดิกส์ ประจำปีฝึกอบรม 2563
แบ่งการสอบสัมภาษณ์เป็น 5 ครั้ง โดยแต่ละครั้งกำหนด วัน-เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่